งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แนวข้อสอบบุคลากร 3 (100ข้อ)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • Japan
  • 16
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 21/ก.พ./2010, 10:50:45 PM
34802 ครั้ง
LINE it!
ตั้งแต่ข้อ 1. - 10.       ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ดังต่อไปนี้
        (1)  ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ                                       (2)  อุดมการณ์หรือแนวความคิด
     (3)  โครงสร้างประชากร                                          (4)  ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ เผ่าพันธ์
1.    การอนุมัติให้เปิดรับสตรีเข้ารับศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพได้
        ตอบ  2       อุดมการณ์หรือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา (Education System) หมายถึง โครงสร้างของการศึกษาที่มีองค์ประกอบ เช่น ระดับชั้นและขั้นตอนการศึกษาประเภทของการศึกษา รูปแบบของการศึกษา (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา (เช่น การอนุมัติให้เปิดรับสตรีเข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพได้) กระบวนการเรียน - การสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
2.    การแต่งตั้ง พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศเพื่อสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเขมร เเอ๊คกรุ๊ป
        ตอบ  2       อุดมการณ์หรือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบคุณธรรม (Merit System)  มีดังนี้
                            1.  ความรู้ความสามารถ        2.  ความอาวุโส                   3.  การเป็นตัวแทนของสังคม
                            4.  ความเชื่อถือศรัทธา           5.  ความรับผิดชอบ
                            6.  ความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลในเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น การแต่งตั้ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี, พระราชดำรัสของในหลวงที่พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลปกครอง... เป็นต้น
3.    การระงับนมปนเปื้อนสารเมลามีนจากประเทศจีนของรัฐบาลทุกประเทศซึ่งส่งผลต่อการเสียชีวิตของเด็ก081-445-1423 อ.วันนรัตน์ - อ.กษิระ
        ตอบ  3       โครงสร้างประชากร มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านจำนวนประชากรโครงสร้างทางอายุ (เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกำลังศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณอายุ วัยชรา เป็นต้น) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัดส่วนของเพศ จำนวนผู้อยู่ในวัยแรงงาน อัตราการเกิด การตาย การอพยพย้ายถิ่น ตลอดจนจำนวนบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ
4.    ในหลวงพระราชทานเงิน 10 ช่วยประชาชนในขตประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
        ตอบ  1       ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ HRD ได้แก่
                            1.   ภูมิประเทศ สถานที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ อาณเขตติดต่อ เช่น ที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบริมทะเล ห้วย แม่น้ำ ฯลฯ
                            2.  ภูมิอากาศ เช่น สภาพอากาศหนาว ร้อน เย็น เป็นต้นเเอ็คกรุ๊ป                            3.  การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น
                            5.  การบัญญัติเรื่องการรักษาจรรยาข้าราชการ ใน พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551
        ตอบ  5       เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม ส่วนนวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลในเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น การบัญญัติเรื่องการรักษาจรรยาข้าราชการขึ้นเป็นครั้งแรก ในพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, การส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีให้นำมาใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
6.    การส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีให้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
        ตอบ  5       ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบactcor ner.com
7.    การขยายระบบการศึกษาให้มีการเตรียมความพร้อมให้เด็กตั้งแต่วัย 2 ขวบครึ่ง
        ตอบ  3       คำคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ
8.    การเปิดกว้างให้นายจ้างรับคนต่างด้าวลงทะเบียนการจ้างได้ในธุรกิจต่าง ๆ หลากหลายด้านมากขึ้น
        ตอบ  4       การพัฒนาโดยคำนึงถึงบริบทของมนุษย์หรือประชากร เป็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความสัมพันธ์และความขัดแย้งของบรรดาประเทศเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงทักษะความชำนาญหรือความสามารถเฉพาะของแต่ละเชื้อชาติ/เผ่าพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้และไม่ขัดแย้งกับบริบทของมนุษย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น
9.    นโยบายการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมให้กับคนญวนอพยพเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        ตอบ  4       ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบแอ๊คกรุ๊ป 081-362-9602
10.  รัฐกำหนดห้ามการตั้งรกรากหรือที่อยู่อาศัยบนเขตพื้นที่ซึ่งทำมุมเกิน 34 องศาขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นเขตภูเขาและป่าไม้
        ตั้งแต่ข้อ 11.-20.    ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลของหลักการของแนวความคิดดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
        (1)  การปฏิวัติอุตสาหกรรม                                      (2)  การจัดแบบวิทยาศาสตร์
        (3)  หลักการพื้นฐานของการจัดการ                       (4)  หลักสังคมวิทยาหรือมนุษยสัมพันธ์
        (5)  หลักการบริหารสมัยใหม่
11.  ข้อเสนอให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน ของ ก.พ.
        ตอบ  2       ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (The Principle of  Scientific Management) มีอิทธิต่อ HRD ดังนี้
                 1.  แสวงวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One Best Way) โดยวิธีกานทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การสังเกต การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล เช่น การทดลองให้ข้าราชการทำงานที่บ้านของ ก.พ.
                            2.  การคัดเลือกพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลอย่างมีหลักเกณฑ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับคนพิการเพื่อชิงชัยในกีฬาพาราลิมปิก
                       3.  การกำหนดคำตอบแทนรายชิ้น และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ
12.  ข้อเสนอให้กำหนดค่าจ้างแรงงานตามอัตราค่าครองชีพที่เป็นจริงของสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย
        ตอบ  1       การปฏิวัติอุตสาหกรรม มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการและ HRD ดังนี้
                            1.  เน้นการผลิตในเชิงปริมาณ โดยมีการแบ่งงานกันทำตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
                            2.  มีการผลิตในการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
                            3.  เน้นการประสานรอยร้าวระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อหาข้อยุติให้กับการต่อรองของสหภาพแรงงาน
13.  กรมอาชีวศึกษาเน้นการเปิดหลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรกลโรงงานให้มากขึ้น
        ตอบ  1       ดูคำอธิบายข้อ 12 ประกอบ
14.  ข้อกฎหมายที่กำหนดให้โรงงานใดซึ่งมีคนงานเกินกว่า 200 คนขึ้นไปให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงงานด้วย สถาบันติวact
        ตอบ  4       ทฤษฎีสังคมวิทยาหรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Organization Theory) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้  
                            1.  มีการนำพฤติการณ์ศาสตร์มาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจ อธิบาย ทำนาย และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เช่น การกำหนดให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงงาน  
                             2.  เน้นหลักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม
                            3.  กลุ่มจะเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมของกลุ่มหรือวัฒนธรรมการทำงาน และมาตรฐานของงาน  
                             4.  กลุ่มมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
                     5.  การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การแบบเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม
15.  การตั้วธนาคารสมองให้เป็นศูนย์รวมของผู้บริหารอาวุโส เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
        ตอบ  3       ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of  Management) ของ Gulick และ Urwick เรียกว่า POSDCORB ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้
                            1.  การวางแผน (Planning) เช่น การวางแผนพัฒานฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน
                            2.  การจัดองค์กร (Organization) เช่น การตั้งธนาคารสมองของผู้บริหารอาวุโส
                            3.  การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)
                            4.  การสั่งการ (Directing)                  5.  การประสานงาน (Coodinating)
                                                6.  การรายงานผล (Reporting)     7.  การจัดงบประมาณ (Budgeti
16.  การนำระบบสร้างเครือข่ายเพื่อประสานงานระหว่างกลุ่มคนพิการมาใช้ในสมาคมคนพิการ
        ตอบ  5       ทฤษฎีการบริหารองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization Theory) เป็นแนวคิดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้
            1.  การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย
            2.  ทฤษฎีการสื่อสารขององค์กร เช่น การสร้างเครือข่ายหรือสายใยของการสื่อสาร
            3.  ทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) คือระบบที่รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ข้อกำหนดของเวลาที่จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบข่าวสารที่นำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้งานร่วมกัน
17.  การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับคนพิการเพื่อชิงชัยในกีฬาพาราลิมปิก
        ตอบ  2       (ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ) แนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพล (อย่างชัดเจนที่สุด) ต่อมาปรากฏการณ์ดังกล่าว ก็คือ วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เทคนิคและทักษะในการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ
18.  การสร้างคลังข้อมูลด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานเพื่อการวางแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ
19.  การพัฒนาประชากรไทยในปัจจุบันเน้นให้ประชาชนไทยมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลหลาย ๆ ทางเลือก มากกว่าเดิม
        ตอบ  5       ในปัจจุบันส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะให้ความสำคัญกับหลักการบริหารสมัยใหม่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีปราะสิทธิภาพ ถูกต้อง ฉับไว และตรงใจผู้ใช้บริการ โดยจะจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสานสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์การให้แก่ประชาชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เช่น การปฏิบัติงาน ทางเลือกในการให้และรับบริการในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
20.  การพัฒนาคนของระบบราชการเน้นการประสานทั้ง 3 มิติ คือ สติปัญญา ความสามารถที่จะเรียนรู้ จิตยินดีให้บริการและมีจริยธรรมซื่อสัตย์
        ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ 14 ประกอบ
ตั้งแต่ข้อ 21.-25.   ข้อใดสะท้อนถึงแนวคิดในการพัฒนาของคนไทยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องดังต่อไปนี้
        (1)  การพอประมาณ                  (2)  ความมีเหตุผล              (3)  การสร้างภูมิคุ้มกัน                     (4)  การมีคุณธรรม             (5)  การมีความรู้
21.  ระบบการศึกษาเน้นการสร้างคนให้ www.act
        ตอบ  2       ระบบการศึกษาจะเน้นการสร้างคนให้มี “ความมีเหตุผล” ซึ่งหมายถึงการพิจารณาที่จะดำเนินชีวิตหรือหรือดำเนินงานใด ๆ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คำนึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดสิทธิผล เกิดประโยชน์ และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเเอ็คกรุ๊ป
22.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจให้คนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
        ตอบ  1       ความพอประมาณ หมายถึงการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานด้วยความพอดี หรือ “ทางสายกลาง” ที่ไม่มากเกินไป หรือไม่น้อยเกินไป แต่เป็นไปตามอัตภาพ (คือ กำลังและฐานะของตนเอง) และสภาพแวดล้อม โดยที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง ความประหยัดในการใช้ทรัพยากรด้วย
23.  อบต.  สนับสนุนให้พนักงานได้รับทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป
        ตอบ  3       การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การจัดองค์กรประกอบของการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทำใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เป็นต้น
24.  การเน้นให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมขยัน อดออม และซื่อสัตย์
        ตอบ  4       เงื่อนไขของคุณธรรม หมายถึง เครื่องาศัยของการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างดีงาม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ขยันหมั่นเพียร และความรอบคอบระมัดระวัง
25.  แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยราชการมากขึ้นกว่าในอดีต
        ตอบ  5       เงื่อนไขความรู้ หมายถึง เครื่องอาศัยของการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างถ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21/ก.พ./2010, 11:06:54 PM โดย Japan

6 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 Japan 21/ก.พ./2010, 10:59:43 PM

 ชุดที่2
1.    พระราชบัญญัติราชการพลเรือน พ.ศ.  2551  มีจุดเด่นในเรื่องในเรื่องใด
        (1)  มีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญ
        (2)  มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรม
        (3)  มีการจัดตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
        (4)  มีการกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล
        (5)  มีการกำหนดอำนาจด้านการประเมินบุคคล
        ตอบ  2       พ.ร.บ.    ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 นั้น มีจุดเด่นสำคัญคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ขึ้นเป็นครั้งแรกประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระกึ่งตุลาการ หรือเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
2.    ข้อใดเป็นผลสำรวจประชากรไทยของบริษัท ฉันรู
        (1)  ประชากรเด็กมีน้อยกว่าประชาชนสูงอายุ
        (2)  ประชากรในวัยแรงงานมีมากพอในการพัฒนาประเทศ            (3)  กลุ่มสตรีมีมากกว่าบรรพบุรุษ
        (4)  ส่วนใหญ่เฉื่อยชาและรักสนุก                                                         (5)  ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ขยัน
        ตอบ  1       จากผลสำรวจของประชากรบริษัท ฉันรู พบว่า จำนวนประชากรวัยเด็กมีน้อยกว่าจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ และจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกประมาณ 15 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประชากรไทย
3.    การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
        (1)  กระทรวง ทบวง กรม                        (2)  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
        (3)  องค์กรราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น            (4)  องค์กรรัฐบาล ธุรกิจเอกชน NGO และชุมชน
        (5)  กพ., ก.พ.ร. บ้าน วัด โรงเรียน
        ตอบ  4       การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ (Public Human Resources Management : HRM)  หมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในองค์การนับตั้งแต่การสรรหาคนงาน การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือก  จนถึงการให้พ้นจากงาน ซึ่งกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งหมดนี้จะเป็นหน้าที่ขององค์กรต้นสังกัดต่าง ๆ เช่น องค์กรรัฐบาล ธุรกิจเอกชน NGO และชุมชน เป็นต้น
4.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
        (1)  กระทรวง ทบวง กรม                                         (2)  องค์กรราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
        (3)  รัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สังคม ชุมชน และประชาชน
        (4)  บ้าน วัด และโรงเรียน                                       (5)  ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
        ตอบ  1       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) เป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและคุณสมบัติของประชากรตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย นั่นคือ เริ่มตั้งแต่การจัดให้มีการวางแผนครอบครัว การดูแลแม่และเด็กในระหว่างตั้งครรภ์ การดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัย การศึกษา การทำงาน.....จนกระทั่งตาย
5.    โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่ในวัยทำงานจะถึงจุดอิ่มตัว (มีจำนวนมากที่สุด) ในช่วงปี พ.ศ. อะไร
        (1)  พ.ศ. 2552            (2)  พ.ศ. 2553    (3)  พ.ศ. 2555    (4)  พ.ศ. 2560    (5)  พ.ศ. 2570
        ตอบ  1       โครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 – 59 ปี) จะเพิ่มขึ้นสูงสุดจนถึงจุดอิ่มตัวในช่วงปี พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นคนวัยทำงานจะมีสัดส่วนลดลง โดยประชากรในวัยเด็ก (อายุ 0 -14 ปี) จะลดลงอย่างมาก ขณะที่คนสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มมากขึ้น
6.    ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แบ่งประเภทข้าราชการออกเป็นกี่ประเภท
        (1)  บริหารและปฏิบัติการ        (2)  บริหาร ปฏิบัติการและธุรการ                  (3)  2 ประเภท
        (4)  4 ประเภท                             (5)  5 ประเภท
        ตอบ  3       (พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 35) ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ
                            1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้บรรจุแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ   2.  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
7.    ภารกิจ (หน้าที่) ประการแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ ควรเป็นเรื่องใด
        (1)  การวางแผนกำลังคน (Man Power Planning)        (2)  การสรรหาและคัดเลือก             (3)  การวางแผนครอบครัว
        (4)  การลดปัญหาความยากจน                                 (5)  การลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ
8.    องค์การสหประชาชาติเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรโลก แต่ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยเป็นปัญหาใด                                                        (1)  เกษตรผลขายได้ในราคาต่ำ
        (2)  แรงงานเคลื่อนย้ายจากภาคเกษตรไปภาคอุตสาหกรรม              (3)  ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร
        (4)  มีประชากรอยู่เส้นความยากจนมาก                                                (5)  การมีช่องระหว่างคนรวยคนจนมาก
        ตอบ  5       ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ปัญหาการมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมาก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้การกระจายรายดี้ขึ้น จึงทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังมีอยู่มากเหมือนเดิม ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนของคนรวยที่สุด 20% ครอบครองรายได้ถึง 56.5% ของรายได้ทั้งหมด เทียบกับเพียงร้อยละ 4.2% ของคนจนที่สุด 20%
 
9.    พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับหลักการในเรื่องใดมากที่สุด
        (1)  หลักการของการแบ่งแยกอำนาจและการมอบอำนาจ                 (2)  หลักการคุณธรรมและอุปถัมป์
        (3)  ธรรมชาติของมนุษย์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล          
        (4)  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง                                                                (5)  หลักธรรมาภิบาล
        ตอบ  5       พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้นจะมีความสอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาลมากที่สุด เพราะเนื้อหาสาระหลักของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ภารกิจนั่นเอง        
10.  พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
        (1)  26 มกราคม 2551               (2)  26  กุมภาพันธ์ 2551                  (3)  26 มีนาคม  2551
        (4)  26 เมษายน 2551                                (5)  26 พฤษภาคม 2551
        ตั้งแต่ข้อ  11. – 20.    เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
        (1)  ภูมิศาสตร์                             (2)  โครงสร้างประชากร                  (3)  สภาวะเศรษฐกิจ
        (4)  นโยบายนานาประเทศ       (5)  (เทคโนโลยี)
11.  นางบุชสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์วิงวอนให้รัฐบาลพม่ายอมรับความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม
        ตอบ  4       นโยบายนานาประเทศ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ให้แก่สังคมตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมทั้งเพื่อชี้แนะถึงการกระทำของประเทศด้วย
12.  การรวมตัวของพม่า ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว
        ตอบ  1       ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ HRD ได้แก่
                            1.  ภูมิประเทศ สถานที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ อาณาเขตที่ติดต่อ เช่น ที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบริมทะเล ห้วยแม่น้ำ ห้วย แม่น้ำ ฯลฯ
                            2.  ภูมิศาสตร์ เช่น สภาพอากาศหนาว ร้อน เย็น เป็นต้น
                            3.  การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น
13.  การรวมตัวของประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่เขตทับซ้อนของดินแดนเขาพระวิหาร
        ตอบ   1      ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ
14.  รัฐบาลพม่าขาดการเตือนเรื่องพายุไซโคลนนาร์กีส ให้กับประชาชนผ่านระบบการสื่อสารภาครัฐ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 หมื่นคน
        ตอบ  5       เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technogy : IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และทฤษฎีข่าวสารมาใช้งานร่วมกันในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร เช่น กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพกราฟฟิก ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข และสื่อประสมที่เรียกว่า มัลติมิเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ
15.  เกิดโรคกปากเปื่อยในเด็กระบาดหนักในเมืองกุ้ยหยางของจีน สร้างกระแสตื่นตระหนกให้กับพ่อแม่ที่มีบุตรเพียงคนเดียวเป็นอย่างมาก
        ตอบ  2       โครงสร้างประชากร มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านจำนวนประชากร โครงสร้างทางอายุ (เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกำลังศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณอายุ วัยชรา เป็นต้น) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัดส่วนของเพศ จำนวนผู้อยู่วัยแรงงาน อัตราการเกิด การตาย การอพยพย้ายถิ่น ตลอดจนจำนวนบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ
16.  แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่ยอมเสี่ยงตายเข้ามาทำงานในไทยแม้ว่า จะถูกบรรทุกมากับรถแช่เย็นและเสียงกับการขาดอากาศหายใจ
        ตอบ  3       สภาวะเศรษฐกิจ (Economic) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่  การแข่งขันในเวทีการค้าโลก การมีงานทำในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ประชาติ การออม – การลงทุน ภาวะการผลิต การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค การนำเข้า – ส่งออกสินค้าและบริการ ดุลบัญชีเดินสะพัด นโยบายการคลัง หนี้ต่างประเทศ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาวะของตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
17.  ประเทศไทยดำเนินการกับแรงงานพม่าซึ่งรอดตายจากการแช่เย็นในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์โดยไม่เอาผิดตามกฎหมายเข้าเมือง
        ตอบ  4       ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ
18.  การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ของประเทศเนปาลท่ามกลางของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นระบอบประธานาธิบดีเป็นส่วนใหญ่
        ตอบ  3       สภาวะกิจเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้การปกครองด้วยระบอบกษัตริย์แบบ “เทวราชา” ของประเทศเนปาลต้องล่มสลายลงท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองระบอบประธานาธิบดี เพราะประชาชนมีความเชื่อว่าความก้าวหน้าของระบบตลาดเสรีในโลกทุกวันนี้จะสามารถสร้างผลดีต่อพวกเขาได้มากกว่าการปกครองแบบกษัตริย์ นั่นเอง
19.  โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราสูง เพราะปริมาณคนในวัยแรงงานคงสูงอยู่จนถึง ปี พ.ศ. 2573
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ 15 ประกอบ
20.  โครงการ “จราจรตาเพชร” ช่วยตำรวจควบคุมการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนได้ดี
        ตอบ  5  ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ
        ตั้งแต่ข้อ  21. – 30.   เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบของพัฒนาการของความรู้ด้านแนวคิดของการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ที่มีต่อวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
        (1)  การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
        (2)  หลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management)
        (3)  ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation)
        (4)  ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
        (5)  ทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern หรือ Integrated Theory)
21.  การติดกล้องวงจรปิดใช้สังเกตการณ์จราจร 88  จุดพร้อมกับกล้องดิจิตอล ขนาดพกพาให้ตำรวจจราจร 3 พันนาย เพื่อตรวจจับการโทร แล้วขับ ในเขต กทม.
        ตอบ  5       ทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern/Integrated Oganization Theory) เป็นแนวคิดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้    1.  การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย   2. ทฤษฎีการสื่อสารขององค์การ    3. ทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) คือ ระบบที่รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ข้อกำหนดของเวลาที่จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบข่าวสารที่นำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้งานร่วมกัน
22.  แพทย์อาวุโสรวมพลังกระตุกสำนึกรัฐบาลเน้นปากท้องก่อนแก้ รธน.
        ตอบ   4  ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เป็นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมด้านแรงจูงใจและบุคลิกภาพในทุกระดับ นั่นคือ จะศึกษาว่ามนุษย์มีความต้องการอะไร และมนุษย์ได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาด้วยวิธีใดและอย่างไร เช่น ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งจากโจทย์ที่กล่าวถึงเรื่องปากท้องนั้น ก็ตรงกับความต้องการในขั้นที่ 1 เป็นความต้องการทางด้านร่างกาย ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 นั่นเอง
23.  ศาลปกครองพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชดเชยชาวห้วยคลิตี้ รายละ 3 หมื่นบาทกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และไม่ประสานงานแก้ฟื้นฟูลำห้วยปล่อยให้บริษัทเอกชนปล่อยสารตะกั่ว ตั้งแต่ปี 2547
        ตอบ  2       ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management) ของ Gulick และ Urwick เรียกว่า POSDCORB ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้
        1.  การวางแผน (Planing)                                       2.  การจัดองค์กร (Organizing)
        3.  การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)                  4.  การสั่งการ (Directing)
        5.  การประสานงาน (Coodinating)                   6.  การรายงานผล (Reporting)
        7.  การจัดงบประมาณ (Budgeting)
24.  ปรากฏการณ์ที่นักโทษชายข่มขืนนักโทษชายด้วยกัน พบว่าจะถูกแยกขังเฉพาะกลุ่มที่มีพติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไปอยู่แดนอื่นเเอ๊คกรุ๊ป        ตอบ  3       ทฤษฎีสังคมวิทยาหรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Organization Theory) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยสังคมที่เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้   1. เน้นหลักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม    2. กลุ่มจะเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมของกลุ่มหรือวัฒนธรรมการทำงาน และมาตรฐานของงาน   3. กลุ่มมีความสำคัและมีอิทธิพลต่อพติกรรมของปัจเจกบุคคล   4. การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การจะพัฒนาเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม   5. เน้นการติดต่อสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกขององค์การ
25.  จังหวัดอุดรสนับสนุนให้ตั้งชุมชนชาวสวนยาง 51 ชุมชนเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจรเเอ็คกรุ๊ป
        ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ 24.  ประกอบ
 

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 Japan 21/ก.พ./2010, 11:03:29 PM

26.  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำโดยเฉลี่ยทั่วประเทศระหว่าง 2 – 11 ตามดัชนีค่าครองชีพ
        ตอบ  1       ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการจัดการ (Scientific Management)  มีอิทธิพลต่อ HRD ดังนี้      1. แสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One Best Way) โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือหลักของเหตุผล เช่น การสังเกต การทดลอง การรวบรวมและจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์และประเมินผล   2.  การกำหนดค่าตอบแทนรายชิ้น และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ    3.  การกำหนดสวัสดิการ แนวคิดแรงงานสัมพันธ์ และสหภาพแรงงาน    4. การคิดคำนวณผลไม้เสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานเทียบกับค่าใช้จ่าย ฯลฯ
27.  กระทรวงการคลังเห็นว่าการออกสลากการกุศลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแบะได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. การพนันและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตอบ  2       ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการ  (The Principle of Management) แบบระบบราชการ (Bureaucracy) ของ Max Weber มีหลักการสำคัญดังนี้
        1.  การมีแบบฟอร์ม (Format) ที่ถูกต้อง   2.  มีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ที่ชัดเจน   3. เน้นความเป็นทางการ โดยต้องมีกฎหมายหรือระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน   4. เน้นความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization)     5.  เน้นความเป็นวิชาชีพ (Professional) เช่น สภาทนายความ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นต้น
28.  กระแสการใช้ระบบโควตาทางการเมือง เพื่อให้นายชัย ชิดชอบ เข้าสู่ตำแหน่งประธานรัฐสภาค่อนข้างมากจนทำให้แนวคิดเรื่องทฤษฎีสถานการณ์มีน้ำหนักลดน้อยลง
        ตอบ  5       จากโจทย์  เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า ทฤษฎีสมัยใหม่ (ทฤษฎีการสื่อสารขององค์การ) มีผลกระทบต่อ HRD กล่าวคือ การเข้าสู่ตำแหน่งของนายชัย ชิดชอบ ที่เกิดจากกระแสการใช้ระบบโควตาทางการเมืองนั้น ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารทั้งภายในกลุ่มก๊วน (ที่สนับสนุน) และระหว่างกลุ่มอื่นเพื่อแบ่งปันอำนาจและตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งในที่นี้ก็คือ ตำแหน่งประธานรัฐสภานั่นเอง (ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ)
29.  ความพยายามสร้างความเท่าเทียมกันในมวลมนุษยชาติล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะผลจากวิกฤตซับไพร์มในสหรัฐอเมริกา ทำให้คนผิวสีมีรายได้เพียง 1 ใน 10 ของคนผิวขาว
        ตอบ  4       จากโจทย์ เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ HRD คือ ความต้องการและความคาดหวังของมวลมนุยชาติ ในเรื่องความเท่าเทียมกัน/ความเสมอภาคในด้านต่าง ๆ ที่ปราศจากเส้นแบ่งชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ ผิวสี หรือแม้กระทั่งความแตกต่างระหว่างเพศ (ดูคำอธิบายข้อ 22. ประกอบ)
30.  คุณสมบัติและคุณลักษณะของสตรีหลายประการ ทำให้เกิดผลผลิตแก่สังคมอย่างมาก เช่น การช่างสังเกตของราชินีจีนเป็นที่มาของหัตถกรรมไหม การสร้างสรรค์และรู้จักดัดแปลงเป็นที่มาของยาลบคำผิดและตุ๊กตาบาร์บี้ เป็นต้น
        ตอบ  1       ดูคำอธิบายข้อ 26.  ประกอบ
ตั้งแต่ข้อ  31. – 35.   เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการดำเนินชีวิตของประชากรไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องใดมากที่สุด
        (1)  ความพอประมาณ                               (2)  การใช้ปัญญา (การใช้เหตุผล)                  (3)  ความยั่งยืน
        (4)  ความสมานฉันท์                                 (5)  การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                        
31.  ช่องทางการสื่อสารของคนไทยในภาคใต้มีมาก ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงจึงกระตือรือต้นสูง
        ตอบ  4       ความสมานฉันท์ คือ ความร่วมมือ ลดความขัดแย้งทางความคิด ใช้ปัญญาและเหตุผลร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรง โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเปิดพื้นที่ให้คนได้มาร่วมคิด พูดคุย ทำงานร่วมกัน ยอมรับเหตุผล ความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างเช่น ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในภาคใต้อาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย จากสภาวการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมต้องสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้ ปลัดศุภวัฒน์ -อ.วันนรัตน์
32.  คนเหนือมีความเชื่อว่า “มีก็ดี บ่มีก็บ่เอา” ทำให้ไม่ชอบทำงานหนัก
        ตอบ  1       ความพอประมาณ หมายถึง การดำเนินชีวิตด้วยความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น โดยคำนึงถึงกำลังของตนเป็นสำคัญ คือ การดำรงชีวิตตามระดับรายได้ของตนเอง ไม่ใช้จ่ายเกินกำลังของตนทั้งในการผลิตและการบริโภค เช่น ความเชื่อของคนเหนือที่ว่า “มีก็ดี บ่มีก็บ่เอา” เป็นต้น
33.  คนอีสานส่วนใหญ่ชอบเสียงโชค มักเป็นหนี้ตลอดเวลาใช้เงินซื้อความสุขมาก ไม่ชอบแข่งขัน ทำงานแบบวันต่อวันwww.actcorner.com
        ตอบ  5       การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและส่งเสริมศักยภาพของตนเองตลอดเวลา การเป็นผู้ฟังที่ดี การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโดยรวม อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ พฤติกรรมของคนอีสานส่วนใหญ่ที่ชอบเสี่ยงโชค รักความสนุก ไม่ชอบแข่งขัน และการทำงานแบบวันต่อวัน ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเป็นหนี้ จน เครียด กินเหล้า
34.  คนกรุงเทพฯ อ่อนไหวง่ายกับปัญหาการเมือง – เศรษฐกิจ หากมีภาวะการไม่แน่นอนจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยทันทีเเอ็คกรุ๊ป
        ตอบ  2       การใช้ปัญญาหรือการใช้เหตุผล คือ การรู้จักใช้ปัญญาหรือความรอบรู้ในการคิดวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ แต่ไม่ใช้อารมณ์ ความชอบ และความสนใจเหนือความถูกต้องที่เป็นสากล
35.  แนวคิดในการตั้งกองทุนการเงินหลังการเกษียณของธนาคารกรุงไทย เพื่อดูแลประชากรไทย กลุ่มผู้สูงวัยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป
        ตอบ 3        ความยั่งยืน คือ รูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการสงเคราะห์ การป้องกัน และการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอกลไก มาตรการเพื่อแก้ไขให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
        ตั้งแต่ข้อ 36.- 40.       เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในเรื่องใด ดังต่อไปนี้
        (1)  Democracy                  (2)  Merit System                    (3)  Education System
      (4)  Bureaucracy                (5)  Ethics of Moral    
36.  ปัจจุบันพบว่าจำนวนการรับนักศึกษาปริญญาตรีในปี 2551 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมกันมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
        ตอบ  3       ระบบการศึกษา (Education System) หมายถึง โครงสร้างของการศึกษา ที่มีองค์ประกอบ เช่น ระดับชั้นและขั้นตอนการศึกษา ประเภทของการศึกษา รูปแบบของการศึกษา (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) กระบวนการเรียน การสอน หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เป็นต้น
37.  กกต. กำลังพิจารณาว่า ดีเอสไอมีอำนาจตรวจสอบการพิมพ์บัตรเลือกตั้งของ กกต. หรือไม่ หรืออาจต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจระหว่างองค์กร
        ตอบ  4       ดูคำอธิบายข้อ 27.  ประกอบ
38.  สส.  เหนือขวาง ชัย ชิดชอบ ทวงโควตาประธาน
        ตอบ  1       หลักประชาธิปไตย (Democracy) มีลักษณะดังนี้  1. มีกฎกติกาของคนส่วนใหญ่ที่เคารพเสียงคนส่วนน้อย    2. มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ    3. มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ   4. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
39.  พระพยอมส่งมอบเงินสดและทรัพย์สินมูลค่ากว่าล้านบาทให้กับทายาทผู้บริจาคเตียงไม้โบราณ หลังจากใช้เวลาตามกว่า 2 ปี แอ๊คกรุ๊ป
        ตอบ  5       จริยธรรมหรือศีลธรรม (Ethics of Moral) คือ หลักเกณฑ์ความประพฤติที่ดีของมนุษย์ซึ่งเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ได้แก่ ความเป็นผู้มีปัญาและเหตุผลทำให้มนุษย์มีมโนธรรมและรู้จักไตร่ตรองแยกแยะความดี-ความชั่ว, ถูก-ผิด, ควร-ไม่ควร, เป็นการควบคุมตัวเอง และเป็นการควบคุมกันเองในกลุ่ม
40.  คลังลั่นเลิก “ระบบซี” ข้าราชการไม่เสียประโยชน์

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 Japan 21/ก.พ./2010, 11:04:16 PM

  ตอบ  2       หลักการตามระบบคุณธรรม (Merit System)  จำแนกได้ 4 ประการ คือ   1. หลักความเสมอภาค   2. หลักความสามารถ   3. หลักความมั่นคง หมายถึง ข้าราชการที่มีผลงานและความประพฤติดีจะต้องไม่ถูกให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ สมควรกับสถานะภาพและมั่นคงถาวร   4. หลักความเป็นจริงทางการเมือง
        ตั้งแต่ข้อ 41. – 45.   เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงอิทธิพลของแนวความคิดขององค์การสหประชาชาติ ในเรื่องใด
        (1)  การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมนุษยชาติ                         (2)  การเน้นการสร้างความร่วมมือ
        (3)  การเน้นความสมัครใจ                                                       (4)  การพัฒนาโดยไม่แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ
        (5)  การพัฒนาคนตามทักษะของเชื้อชาติเผ่าพันธ์
41.  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิเสธการนำรายได้จากสลากการกุศลของรัฐมาช่วยเหลือภาคใต้
        ตอบ  3       หลักการเน้นความสมัครใจ เป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนส่งเสริม หรือจูงใจให้คนร่วมมือด้วยความสมัครใจ มิใช่การบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งชี้แนะหรือเสนอแนะให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการเสนอหลาย ๆ แนวทางให้เลือกด้วย
42.  โครงการมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ (Miracle of life) หรือมหัศจรรย์แห่งชีวิตเป็นการนำเงินสลากการกุศลให้ทุนคนยากจนเพื่อศึกษาต่อ
        ตอบ  1       หลักการแก้ปัญหาเร่งด่วน เป็นหลักการพัฒนาที่มุ่งแก้ปัญหาหลักของสังคม ซึ่งก็คือปัญหาความยากจน ทั้งนี้เพราะถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ำด้วย ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาจึงต้องให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้เป็นกลุ่มแรก
43.  การระดมความช่วยเหลือจากทั้งภายรัฐและเอกชนของไทยได้ไปถึงชาวพม่าภายใน 24 ชั่วโมง หลังอุทกภัยเป็นชาติแรก
        ตอบ  2       หลักการสร้างความร่วมมือในแนวระนาบ เป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการสร้างความร่วมมือในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มีอำนาจเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
44.  ภูมิศาสตร์ไทยยังเป็นศูนย์กลางทางคมนาคม ฉะนั้นจึงควรพัฒนาประเทศไทยไปสู่แหล่งการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคหรือแหล่งเกษตรวัตถุดิเพื่อส่งออก
        ตอบ  4       หลักการพัฒนาโดยไม่แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ เป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติที่ตัวเขาเองมีความเคยชินหรือคุ้นเคยอยู่แล้ว ไม่ต้องแยกออกจากกัน เช่น โจทย์ข้างต้นก็ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงหลักการที่กล่าวมาแล้วได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวเน้นไปที่ทำการเกษตรกรรม ทำให้คนได้กลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
45.  คำวิพากษ์รัฐบาลของอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี  โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมรัฐบาลกับความเชื่อมั่นของไทย คือ ความเชื่อในเรื่องลูกกรอกหรือกุมารทอง
        ตอบ  5       การพัฒนาคนตามทักษะของเชื้อชาติเผ่าพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คำนึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์และสถานการณ์ของชาติรวมทั้งความจำเป็นพิเศษของประเทศนั้น ๆ กล่าวคือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องคำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมความสัมพันธ์และความขัดแย้งรวมทั้งทักษะหรือความสามารถเฉพาะของมนุษย์ โดยการพิจารณาทั้งในระดับกลุ่มชนเผ่า เชื้อชาติต่าง ๆ และระดับประเทศ เช่นคำวิพากษ์รัฐบาลของ อ.ธีรยุทธ  ที่ตั้งฉายาให้รัฐบาลของนายสมัคร ว่าเป็น “รัฐบาลลูกกรอก” นั้น เป็นการสะท้อนและตอกย้ำถึงความเชื่อของคนไทยในเรื่องไสยศาสตร์หมอผีได้อย่างชัดเจนและถึงกึ๋น เป็นต้น
        ตั้งแต่ข้อ  46. -50.        เป็นภาพสะท้อนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 มิติ เรื่องใด
        (1)  การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์          (2)  การใช้ประโยชน์                         (3)  การให้ประโยชน์
        (4)  การพัฒนาโดยคำนึงถึงบริบท          (5)  การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
46.  การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
        ตอบ  3       การให้ประโยชน์ (Provision) คืนกลับแก่ทรัพยากรมนุษย์มีหลักการดังนี้    1. การให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างเท่าเทียมกัน         2. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในทุกอาชีพ ทุกช่วงอายุ และอายุ และทุกพื้นที่เมื่อยามประสบภัยไม่สามารถช่วยตนเองได้    3.  การประกันความมั่นคงในเรื่องรายได้หรือเมื่อตกงาน เช่น การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มเงินเดือนข้าราช เป็นต้น     4. การประกันสุขภาพ     5. เน้นคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
47.  นักพัฒนาสังคมมีความเห็นว่า การออกสลากการกุศล 8 ล้านฉบับเป็นการมอมเมาของประชาชน
        ตอบ  1       การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Investment in Human Resource) เป็นการลงทุนในเรื่องดังต่อไปนี้     1. การศึกษา เช่น การออกสลากการกุศล โดยนำเงินที่ได้ไปจัดทำเป็นทุนการศึกษา เป็นต้น    2. สุขภาพอนามัย โดยต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย    3. ความรู้ในการดำรงชีวิตทางด้านกฎระเบียบของสังคมหรือกฎหมาย
48.  การแสดงธรรมของท่านอาจารย์ปัญญาในเรื่องทุกข์ในข้อ “จงอยู่อย่างสันโดษ” และจงมองทุกสิ่งให้เป็นเรื่องธรรมดาโลก
        ตอบ  2       การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ (Utilization from Human Resources) มีหลักการดังนี้    1. ใช้ให้ตรงตามความรู้ที่ศึกษามา     2. ใช้ให้ตรงตามความสามารถหรือทักษะ ซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะด้าน    3. ใช้ให้ครบตามช่วงเวลาหรือตามช่วงอายุวัยแรงงานไม่เปิดโอกาสให้คนมีการว่างงาน (Unemployment) และทำงานน้อยกว่าความรู้ความสามารถที่มี (Underemployment) ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ เช่น การแสดงธรรมของท่านอาจารย์ปัญญา เป็นต้น
49.  การพัฒนาอาชีพของชาวพม่าลุ่มน้ำอิระวดีหลังพายุนาร์กีส ยังคงรักษาไว้ซึ่งเขตพื้นที่ผลิตข้าวแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ
        ตอบ  4       การพัฒนาโดยคำนึงถึงบริบทของมนุษย์หรือประวัติศาสตร์ เป็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศและเชื้อชาติ โดยต้องพิจารณาถึงทักษะเฉพาะแต่ละชนเผ่า ทั้งเพื่อก่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้และไม่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของพื้นที่ในอดีต
50.  ชาวกรุงเทพมหานคร เริ่มฟื้นฟูพื้นที่ปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพฯ เพื่อการกลับมาทำนาใหม่หลังราคาข้าวแพงมากขึ้น
        ตอบ  5   การพัฒนายั้งยืนคือ การใช้ทรัพยากรให้อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกินสมรรถนะการยอมมีได้ของโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เคยมีอยู่ อันมีผลทำให้กลไกการทำงานของระบบเหมือนปกติหรือใกล้เคียงของเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้จะมีความสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
        ตั้งแต่ข้อ  51. – 55    เป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการในเรื่องใด
        (1)  การดูแล                 (2)  การป้องกัน                   (3)  การเยียวยา                    (4)  การส่งเสริมให้มีวินัย
        (5)  การดำเนินการทางวินัย                                     
51.  อธิบดีกรมสรรพากรถูกปลดออกจากราชการฐานละเลยต่อหน้าที่กรณีขายหุ้นชิน
        ตอบ  5       การดำเนินการทางวินัย  แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้   1. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ซึ่งกรณีนี้ผู้กระทำความต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด   2. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการสอบสวน ซึ่งกรณีนี้ผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี เช่น อธิบดีกรมสรรพากรถูกปลดออกจากราชการฐานะละเลยต่อหน้าที่กรณีขายหุ้นชินเป็นต้น
52.  ผู้กำกับมีหน้าที่ตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการทำงานถูกต้องตามระเบียบ ไม่ลัดขั้นตอน
        ตอบ  1       หน้า 199 – 120  การรักษาวินัยในในความหมายของการดูแล หมายถึง การสอดส่องตรวจตราโดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ เช่น ผู้กำกับมีหน้าที่ตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการทำงานถูกต้องตามระเบียบ ไม่ลัดขั้นตอน การไปตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น
53.  ผู้กำกับการจะถูกย้ายทันทีที่พบว่ามีบ่อนการพนันในเขตพื้นที่
        ตอบ  2       หน้า 200  การรักษาวินัยในความหมายของการป้องกัน หมายถึง การกระทำในทางที่จะขจัดเหตุที่ทำให้ข้าราชการกระทำทางวินัย ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องคอยระมัดระวังมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยอาจใช้วิธีการขู่ผู้ที่จะกระทำผิดวินัยให้กลัว เช่น ผู้กำกับจะถูกย้ายทันทีที่พบว่ามีบ่อนการพนันในเขตพื้นที่ เป็นต้น
54.  การเข้าตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ทหารอยู่ในระเบียบการแต่งกายและรักษาสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อยู่เสมอ อ.วันนรัตน์
        ตอบ  1       ดูคำอธิบายข้อ  52   ประกอบ
55.  การให้ผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรเพียงเล็กน้อยไปทำความสะอาดตู้โทรศัพท์
        ตอบ  3       หน้า 200 – 201   การรักษาวินัยในความหมายของการเยียวยา หมายถึง การแก้ไขและบำรุงหรือส่งเสริมให้มีวินัยดีขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเยียวยาแก้ไขให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยดีขึ้น เช่น การให้ผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรเพียงเล็กน้อยไปทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ เป็นต้นเเอ๊คกรุ๊ป
        ตั้งแต่ข้อ  56. – 60.    สะท้อนถึงหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องใด
        (1)  กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน              (2)  กำหนดแบบและลักษณะคนที่ประเมิน
        (3)  กำหนดตัวผู้ประเมิน                                          (4)  กำหนดวิธีการประเมิน
        (5)  การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้
56.  รักษาการผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติให้นโยบายแก่ข้าราชการตำรวจให้นายตำรวจทุกนายใส่เกียร์ห้าทำงานถ้าใครใส่เกียร์ว่างจะได้เห็นดีกัน
                ตอบ  4   การกำหนดวิธีการประเมินผลงาน มีหลายวิธีแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ ดังนี้   1. การประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ฯลฯ   2. การประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ตั้งจำทำงาน รอบคอบ ว่องไว เฉื่อยชา อดทน สุภาพ หรือเจ้าโทสะ ฯลฯ เช่น รักษาการผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติให้นโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ ให้นายตำรวจทุกนายใส่เกียร์ห้าทำงาน ถ้าใครใส่เกียร์ว่างจะได้เห็นดีกัน เป็นต้นอ.วรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 Japan 21/ก.พ./2010, 11:04:38 PM

57.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้บรรยายให้ชี้แจงให้นักศึกษาและประชาสัมพันธุ์ให้นักศึกษาทราบก่อนแจกใบประเมินอาจารย์
        ตอบ  1       หน้า 187 – 188  การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการบอกถึงสาเหตุของการประเมินผลว่ามีการประเมินเพื่ออะไร โดยจะต้องชี้แจงหรือแจ้งให้ผู้ถูกประเมินและผู้ทำการประเมินทราบถึงสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนทำการประเมิน เช่น คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ผู้บรรยายให้ชี้แจงให้นักศึกษาและประชาสัมพันธุ์ให้นักศึกษาทราบก่อนแจกใบประเมินอาจารย์ เป็นต้น
58.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือก ชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภา
        ตอบ  3       การกำหนดตัวผู้ประเมิน โดยให้เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน (Peer Appraisal) เป็นวิธีการที่ให้เพื่อนร่วมงานต่างประเมินซึ่งกันและกัน มักจะใช้กับเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันมานานพอสมควร และมีความคุ้นเคยในเรื่องที่จะประเมินเป็นอย่างดี เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือก ชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภา, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฌลือกกันเองเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกอาจารย์นรนิติ เป็นประธาน สสร. เป็นต้น
59.  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกันเองเป็นกรรมาธิการ
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ  58. ประกอบ
60.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกระทำปีละ 2 ครั้ง
        ตอบ  5       หน้าที่ 191  การวิเคราะห์และนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ เป็นการพิจารณาวิเคราะห์รายงานจากแบบประเมินที่ผู้ประเมินได้ประเมินไว้ แล้วนำผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ที่ถูกประเมินผู้นั้นตลอดเวลาที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกระทำปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น
      ตั้งแต่ข้อ  61. – 65.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
        (1) ใบสมัครงาน (Application Blank)                              (2)  การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Preliminary Interview)
        (3)  การทดสอบ (Employment Test)                                (4)  การสัมภาษณ์ (Interview)
        (5)  การตรวจร่างกาย (Physical Check)
61.  ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่จะรับคนที่ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น
        ตอบ  2       หน้า  65 – 66   การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Preliminary Interview) เป็นขั้นตอนการกลั่นกรองบุคคลที่เห็นได้ชัดว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงที่ต้องการอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะกระทำโดยให้มีการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ณ ห้องรับใบสมัคร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขจัดหรือป้องกันผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมปนเข้ามาในสำนักงานตั้งแต้ต้น จะได้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในขั้นตอนของการคัดเลือกจริงต่อไป
62.  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้
        ตอบ  3       หน้า 66 – 67   การทดสอบ (Employment Test) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ความถนัด ทักษะ สติปัญญา (I.Q.) การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น (E.Q.) เป็นต้น
63.  เป็นเครื่องมือที่วัดพฤติกรรม วัดบุคลิกภาพ
        ตอบ  4       หน้า 67  การสัมภาษณ์  (Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความรู้ความสามารถในเชิงปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ ตลอดจนประเมินพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้สมัครได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนเอง และถือเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกที่เก่าแก่ที่สุด เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด และเกิดความยุติธรรมได้ยากที่สุด
64.  เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกได้ในระดับหนึ่งว่าคน ๆ นั้นจะอยู่กับองค์การไหนได้นาน
        ตอบ  1       หน้า 65 – 66  ใบสมัครงาน (Application Blank)     ถือเป็นเครื่องมือคัดเลือกคนเข้าทำงานอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ในระดับหนึ่งว่าผู้สมัครคนนี้จะอยู่กับองค์การไหนได้นานหรือไม่ เช่น คนที่แต่งงานแล้วจะอยู่กับองค์การได้นานมากกว่าคนโสด เป็นต้น
65.  ขั้นสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกและสมควรทำเมื่อทราบชัดว่าจะมีการจ้างอย่างแน่นอน
        ตอบ  5       หน้า 65 – 69   การตรวจร่างกาย  (Physical Check/Examination)  นับว่าเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือก และสมควรกระทำเมื่อทราบชัดเจนว่าจะมีการจ้างอย่างแน่นอน ทั้งนี้ก็เพื่อปฏิเสธคนที่มีร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน และเพื่อป้องกันการรับบุคคลที่มีโรคติดต่อต้องห้ามเข้ามาทำงานด้วย
        ตั้งแต่ข้อ  66. – 70.   จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
        (1)  การจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ (Rank Classification : R.C.)
        (2)  การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ความความรับผิดชอบ (Position Classification : P.C.)
        (3)  การจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศทางวิชาการ (Academic Rank Classification : A.R.C.)
        (4)  การจำแนกตำแหน่งแบบผสมระหว่าง R.C. กับ A.R.C.
      (5)  การจำแนกตำแหน่งแบบผสมระหว่าง P.C. กับ A.R.C.
66.  เหมาะกับการศึกษาแบบ Specialist
      ตอบ  2       หน้า 72 – 73,    หลักการสำคัญของการกำหนดหรือจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Position Classification : P.C.) คือ  1. ถือหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งหรืองานเป็นหลัก    2. รับเงินเดือนเป็นอันดับตามระดับตำแหน่งที่ได้จากการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ฯลฯ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ประการหนึ่งคือ เหมาะสมกับการศึกษาแบบ Specialist
67.  ข้าราชการพลเรือนในปัจจุบัน
        ตอบ  ไม่มีข้อใดถูก     พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ได้ยกเลิกระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification : P.C.) หรือระบบ “ซี” (Common Level) บริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป ซึ่งเรียกวิธีการกำหนดตำแหน่งแบบใหม่นี้ว่า ระบบ “แท่ง” (Broadbanding)
68.  รับเงินเดือนตามการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ 66 ประกอบ
69.  ความก้าวหน้าไม่ติดโครงสร้างแบบพีระมิด
        ตอบ  3       หน้า 74   หลักการสำคัญของการจำแนกตำแหน่งตามคุณวุฒิหรือคุณสมบัติบองบุคคล (Academic Rank Classification : A.R.C.) คือ การยึดถือคุณวุฒิ ความชำนาญและประสบการณ์ของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งข้อดีของระบบนี้ประการหนึ่งคือ การไม่ติดอยู่ในกรอบหรือโครงสร้างแบบพีระมิด
70.  ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน
        ตอบ  4       หน้า  75,   การกำหนดตำแหน่งข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจของไทยในปัจจุบันนั้น จะมีลักษณะผสมระหว่างระบบชั้นยศ (R.C.) กับระบบคุณวุฒิของบุคคล (A.R.C.)
        ตั้งแต่ข้อ 71. – 75.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
        (1)  พ.ร.บ. เงินทดแทน                            (2)  พ.ร.บ. ประกันสังคม                 (3)  พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
        (4)  พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน                   (5)  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
71.  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 200 บาท
        ตอบ  4       พ.ร.บ.  คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายพิเศษที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นจากความคุ้มครองทั่วไป โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ครม. อนุมัติให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 200 บาท) การกำหนดวันเวลาทำงาน (เช่น กำหนดเวลาทำงานวันละไม่เกิน 8 ชม.) วันหยุดวันลา ข้อกำหนดในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานและค่าล่วงเวลาในวันหยุด การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และการออกระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เป็นต้น
72.  สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์การลูกจ้าง
        ตอบ  3       พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง สภาพการจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การเรียกร้องให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อพิพาทแรงงาน การเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน เป็นต้น
73.  เป็นกองทุนที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายแต่ฝ่ายเดียว คนงานและรัฐบาลไม่ต้องจ่าย
        ตอบ  1       พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นเพื่อทำหน้าที่จ่ายเงินทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายสมทบเข้ากองทุนแต่เพียงผู้เดียว (คนงานและรัฐบาลไม่ต้องจ่าย) ในอัตราที่เหมาะสม ตามลักษณะความเสี่ยงของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งหมด
74.  กำหนดเวลาทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
        ตอบ  4       ดูคำอธิบายข้อ  71. ประกอบ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 Japan 21/ก.พ./2010, 11:04:54 PM

75.  ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจากเครื่องจักรณะทำงาน
        ตอบ  1       ดูคำอธิบายข้อ 73.  ประกอบ
        ตั้งแต่ข้อ  76. – 80.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1)  ฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job-Training)
        (2)  ฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training)
        (3)  ฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training)
        (4)  การฝึกแบบจำลอง (Simulation Training)
        (5)  การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training)
 
 
76.  เป็นเทคนิคที่นิยมให้อบรมผู้บริหาร
        ตอบ  5       หน้า 167   การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหาร โดยแต่ละกรณีศึกษาจะกำหนดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ และให้ผู้เข้าฝึกอบรมทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษา พร้อมกับกำหนดปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ในการบริหารงาน
77.  ใช้ฝึกอบรมนักบิน
        ตอบ  4       หน้า  165 – 166  การฝึกอบรมแบบจำลอง (Simulation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการที่เป็นแบบจำลองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในการทำงานจริง เช่น การฝึกอบรมนักบิน การฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นต้น
78.  บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า
        ตอบ  3       หน้า 164  การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จนกระทั่งมีฝีมือสามารถออกไปกระกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ 1.  สมัครเป็นลูกมือช่างที่ตนสนใจ          2. สมัครเป็นช่างฝึกหัดโครงการช่างฝึดหัดทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เช่น บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า เป็นต้น
79.  ต้องมีการแนะนำประวัติขององค์การ
        ตอบ  2       หน้า 155 – 156  การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและนิยมใช้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เป็นโปรแกรมที่จัดให้พนักงานใหม่ได้รับความรู้ทางด้านสารสนเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจะต้องได้รับทราบเกี่ยวข้องกับองค์การหรือสถานที่ทำงาน เช่น ประวัติขององค์การ ผู้บริหารและระบบการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน เงื่อนไขการจ้างงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสะดวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน
80.  แจ้งถึงเงื่อนไขการจ้างงาน
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ 79.  ประกอบ
        ตั้งแต่ข้อ 81. – 90. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
        (1)  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
        (2)  คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
        (3)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)
        (4)  การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
        (5)  การออกแบบงาน (Job Design)
81.  สามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
        ตอบ  5       หน้า 17  การออกแบบงาน (Job Design) ที่ดีจะทำให้บุคคลทำงานได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงได้
82.  จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน (Equal Work for Equal Pay)
        ตอบ  4       หน้า 16 – 17, 76, 82  การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คือกระบวนการที่ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมกับงาน ตามหลักการที่ว่า “จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน” (Equal Work for Equal Pay)  ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) ในการกำหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน
83.  ความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) เกิดจาก       
      ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ 82.  ประกอบ
84.  เอาไปใช้ออกแบบงาน (Job Design)
        ตอบ  1       หน้า 15 – 18  ใช้ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้
                            1.  กิจกรรมของงาน               2.  พฤติกรรมของบุคคล                    3.  เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน          4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน             5.  เนื้อหาของงาน
            6.  ความต้องการของบุคลากร
85.  ข้อมูลที่ต้องใช้ทำ คือ กิจกรรมของงาน พฤติกรรมของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเนื้อหาของงาน
        ตอบ  1       ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้
                            1. กิจกรรมของงาน    2. พฤติกรรมของบุคคล   3. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน   4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน   5. เนื้อหาของงาน    6. ความต้องการของบุคลากร
86.  ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นนายร้อยตำรวจต้องจบปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
        ตอบ  3       หน้า 14   การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน  (Job Specification) เป็นรายละเอียดของคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานทางด้านความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการทำงานเฉพาะอย่างเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่น ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นนายร้อยตำรวจต้องจบปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นต้น
87.  การอธิบายรายละเอียดของงานว่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ระบุหน้าที่งานหลักหน้าที่งานรอง
        ตอบ  2       หน้า 13 – 14   คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นรายละเอียดที่ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ในสายงาน สภาพการทำงาน และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาของงานใดงานหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการอธิบายรายละเอียดของงานว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง โดยระบุชื่อตำแหน่งงาน คำสรุปเกี่ยวกับงาน หน้างานหลักหน้าที่งานรอง และความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ
88.  ได้ข้อมูลมาจาก ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ 86.  ประกอบ
89.  เป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของงาน
        ตอบ  1       หน้า 12 ศิริโสภาคย์ บูรพเดชะ  กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ฝ่ายจัดการทราบว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และความรับผิดชอบอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานจึงจะทำงานนั้นสำเร็จลงได้
90.  ได้ข้อมูลมาจาก งาน ความรับผิดชอบ และหน้าที่
                ตอบ  2   ดูคำอธิบายข้อ  87.  ประกอบ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 Japan 21/ก.พ./2010, 11:05:17 PM

ตั้งแต่ข้อ  91. – 95.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
        (1)  ผู้บังคับบัญชา                      (2)  เพื่อนร่วมงาน              (3)  ประเมินตนเอง
        (4)  ให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมิน      (5) ผู้ใต้บังคับบัญชา
91.  มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ในชั่วโมงสุดท้ายที่สอนในแต่ละภาค
        ตอบ  4       การให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมิน เป็นการประเมินผลโดยให้บุคคลภายนอกองค์การเป็นผู้ประเมิน เช่น การให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารย์สอน การประเมินผลการทำงานของรัฐบาลโดยประชาชน บริษัทโตโยต้าให้ผู้มาติดต่อซ่อมรถเป็นผู้ประเมินผลพนักงาน เป็นต้น
92.  ผู้ประเมินบางคนมักไม่กล้าประเมินหรือถ้ากล้าก็มักจะประเมินเกินความเป็นจริง
        ตอบ 5  ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่สามารถให้ภาพพจน์เกี่ยวกับตัวผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีว่าผู้บังคับบัญชา
ของเขามีความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างไร เคยมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ แต่ข้อเสียของการประเมินด้วยวิธีนี้ก็คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนมักไม่กล้าประเมินผู้บังคับบัญชาหรือถ้ากล้าก็มักจะประเมินผู้บังคับบัญชาเกินความเป็นจริง
93.  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกอาจารย์นรนิติ เป็นประธาน สสร.
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ  58.  ประกอบ
94.  การประเมินผลการทำงานในรอบปีของข้าราชการพลเรือนเพื่อขึ้นเงินเดือน
        ตอบ  1       การประเมินผลงานที่ต้องทำในสายการบังคับบัญชาส่วนใหญ่นั้นจะให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและรู้เรื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่อยู่ในบังคับบัญชาได้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้กันมากในระบบราชการไทย เช่น การประเมินผลการทำงานในรอบปีของข้าราชการพลเรือนเพื่อขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
95.  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกกรรมมาธิการ 35 คน
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ  58.  ประกอบ
        ตั้งแต่ข้อ  96. – 100.   จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
        (1)  สภาพตลาดแรงงาน (Condition of Labor Market)
        (2)  อัตราค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Wage Rate)
        (3)  ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการครองชีพ (Cost of Living)
        (4)  ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay)
        (5)  ขึ้นอยู่กับอิทธิพลอำนาจการต่อรอง (Collective Bargaining)
96.  ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
        ตอบ  3       หน้า 86   ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการครองชีพหรือค่าครองชีพ  (Cost of Living) หมายถึง การจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างพอที่จะใช้จ่ายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความราบรื่นหรือพอกินพอใช้ โดยมีการปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าครองชีพ เช่น ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ รัฐบาลขิงแก่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้คนงานอยู่ได้ เป็นต้น
97.  ปีนี้ธนาคารกรุงไทยจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 18 เดือน
        ตอบ  4       หน้า 86 – 87  ปัจจัยด้านความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) หมายถึงความสามารถของนายจ้างที่จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งความสามารถในการจ่ายของแต่ละบริษัทก็มักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางอุตสาหกรรม ตลอดจนความมั่นคงที่ปรากฏตามลักษณะของภูมิประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ เช่น ปีนี้ธนาคารกรุงไทยจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 18 เดือน เป็นต้น
98.  รัฐบาลขิงแก่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้คนงานอยู่ได้
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ 96  ประกอบ
99.  สหภาพแรงงานรวมตัวกันเหนียวแน่นก็มีพลังอำนาจกำหนดค่าจ้าง
        ตอบ  5       หน้า 87  อำนาจการต่อรอง (Collective Bargaining) หมายถึงอำนาจในการเจรจาต่อรองของแต่ละฝ่ายระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ซึ่งหากสหภาพแรงงานรวมตัวกันได้เหนียวแน่นมากเท่าไร พลังอำนาจการเจรจาต่อรองในการกำหนดค่าจ้างก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
100.    บริษัทหลายแห่งได้กำหนดเงินเดือนให้พนักงานใหม่ที่จบปริญญาตรีเท่า ๆ กับอัตราเงินเดือนราชการระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี
        ตอบ  2       หน้า 85 – 86   อัตราค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Wage Rate) หมายถึง อัตราค่าจ้างในสังคมที่เขาจ้างกันทั่ว ๆ ไป หรืออัตราค่าจ้างขององค์การที่จ่ายตามอัตราค่าจ้างขององค์การอื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานที่ทำงานประเภทเดียวกันหรือในธุรกิจเดียวกัน เช่น บริษัทหลายแห่งได้กำหนดเงินเดือนให้พนักงานใหม่ที่จบปริญญาตรีเท่า ๆ กับอัตราเงินเดือนราชการระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี เป็นต้น