ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานราชการ ต่างกันอย่างไร

(1/2) > >>

( ^_^) Bo (^_^ ):
อยากทราบถึงความแตกต่างและสวัสดิการที่ได้รับ

ขอบคุณค่ะ

 M;1

pidman:
น่าจะเหมือนกัน
พนักงานจ้าง เป็นของท้องถิ่น
พนักงานราชการ เป็นของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
=================================
พนักงานจ้างของท้องถิ่น มี ๒ อย่าง พนักงานจ้างทั่วไป สัญญาจ้างปีต่อปี และ พนักงานจ้างตามภาริกจ สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
=================================
สิทธิสวัสดิการ พนักงานจ้างทั้งสองอย่าง แตกต่างกันนิดๆ
เช่น เรื่องการลา (ลาโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนด)
พนักงานจ้างทั่วไป ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาไปทหาร ได้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาได้เหมือนพนักงานจ้างทั่วไป แต่เพิ่ม ลากิจ ลาอุปสมบท(ไปประกอบพิธีฮัจย์) ได้
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ทั้งพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีตายในระหว่างรับราชการ รับค่าตอบแทนพิเศษ ๓ เท่าของค่าตอบแทนปกติเดือนสุดท้าย
================================
สำหรับพนักงานราชการ .......พอรวมได้ว่า.......
พนักงานราชการหมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการและได้รับสิทธิอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งได้เช่นเดียวกันกับข้าราชการ แต่ไม่มีเงินบำเหน็จ-บำนาญ  แต่ในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะมีก็ได้

พนักงานราชการ...เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ส่วนกลางเปิดสอบครับนะครับ โดยส่วนราชการต่างๆ สามารถขอใช้บัญชีได้   มีอายุในการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ปีต่อสัญญาจ้าง  ทุกปีมีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินค่าจ้าง  และทุก 4 ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ถ้าผ่านการประเมินก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างพร้อมต่อสัญญาจ้างไปอีก 4 ปี

pidman:
พนักงานจ้างตามภารกิจ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามภารกิจของงาน/โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ก็อาจจะไม่มีการจ้างต่อไป  แต่ส่วนมากก็จะจ้างไปเรื่อยๆ ตามงบประมาณของภารกิจนั้นๆ  และสิทธิอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานจะให้ และประกันสังคมที่ทุกคนได้รับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ...เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. อบต. เทศบาล) เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่มีคุณวุฒิหรือทักษะ  มีอายุในการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ปีต่อสัญญาจ้าง  ทุกปีมีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินค่าตอบแทน  และทุก 4 ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ถ้าผ่านการประเมินก็จะได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพร้อมต่อสัญญาจ้างไปอีก 4 ปี

พนักงานจ้างตามภารกิจ ปกติจะเลื่อนขั้นค่าตอบแทนได้เพียง ๑ ขั้น หากมีผลการประเมินดีเด่น (คะแนนประเมินได้มากกว่า ๒.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)
จะมีผู้ได้ค่าตอบแทนพิเศษ ร้อย ๓ ,๔ ,๕ ตามคะแนนที่ได้รับ จำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของพนักงานจ้างทั้งหมด

pidman:
กรณีสำหรับท้องถิ่น
ลูกจ้าง เป็นคำเก่า แยกเป็น ๒ ประเภท คือ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันมีแต่ลูกจ้างประจำ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีแล้ว แต่เปลี่ยนเป็น พนักงานจ้างทั่วไป

( ^_^) Bo (^_^ ):
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป