[แจก] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

(1/6) > >>

pong86:
1.   ใครคือผู้กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุด ของข้าราชการตำรวจในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน
   การปฏิบัติหน้าที่
   ก.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ข.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   ค.   คณะรัฐมนตรี   ง.    ก.ต.ช.
   ตอบ   ง.      ก.ต.ช.  (ย่อมาจาก  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ)
มาตรา 9  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและ
   การลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ในกรณีจําเป็น
   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
   วันเวลาที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้
2.   ข้อใดคือชั้นของข้าราชการตำรวจ
   ก.   สัญญาบัตร     ข.    พลตำรวจ
   ค.   ประทวน     ง.    ถูกทุกข้อ
   ตอบ  ง.    ถูกทุกข้อ
มาตรา 25  ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้
      (1)  ชั้นสัญญาบัตร   ได้แก่  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป  
      (2)  ชั้นประทวน  ได้แก่  ผู้มียศสิบตำรวจตรี  สิบตำรวจโท  สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจ
                และดาบตำรวจ
      (3)  ชั้นพลตำรวจ   ได้แก่   พลตำรวจสำรอง
3.   ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.
   ก.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    ข.   ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
   ค.   รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ   ง.     จเรตํารวจแห่งชาติ
   ตอบ  ก.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   (ก.ตร.  ย่อมาจาก  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ)
4.   ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
   เปลี่ยนแปลงไป  และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
   รายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว  การปรับอัตราเงินเดือนให้กระทำโดย
   ก.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ
   ค.   ตราเป็นข้อบังคับ   ง.   ตราเป็นหนังสือ
   ตอบ  ก.     ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
      ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา  และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภา   เพื่อการนั้นแล้วการปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่นี่

pong86:
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

1.ข้อใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
ก. กรับ        ข. ปราบ        ค. ขลัง        ง. สร้าง

2.คำว่า “ กุลสตรี’’ อ่านอย่างไร
ก. กุน-ละ-สะ-ตรี
ข. กุน-ละ-สัด-ตรี
ค. กุน-สัด-ตรี
ง. กุ-ละ-สัด-ตรี

3./ต/, /ท/, /น/  คือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากส่วนใดขณะออกเสียง
ก. เพดานอ่อน
ข. ฟันและปุ่มเหงือก
ค. ริมฝีปากและฟัน
ง. ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง

4. ข้อใดมีเสียงพยัญชะต้นเหมือนคำว่า “ รัก ”
ก.  บัณฑิต            ข.  กราบ
ค.  กลัว                ง.  ฤทธิ์

5. ข้อใดจับคู่การออกเสียงพยัญชนะต้นได้ตรงกัน
ก.  ศรี- ทรุด                ข. หมา – หา
ค.  ปรอท – ปราบ            ง. ทราบ – จันทรา

6. ข้อใดเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด
ก.  อิ  เอะ  โอ                ข. โอะ  เอาะ  ออ
ค.  เอีย  อัว เอะ                ง.  แอะ  อึ  อุ

7. ข้อใดกล่าวถึงสระได้ถูกต้อง
ก.  สระเดี่ยว เรียกอีกอย่างว่า สระแท้
ข.  สระแท้มี 17 เสียง
ค.  สระประสมมี 4 เสียง
ง.  สระประสม เรียกอีกอย่างว่า สระแปร

8. คำในข้อใดเป็นพยางค์ปิดทั้งหมด
ก.  ทั้ง  เต่า  ไป  มา            ข. สอง  ว่า  สี  ข้อ
ค.  คลอง  นั่ง  ใจ  น้ำ            ง.  ที่  ข้อ  ปี  เข้า

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
ข.  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้ำ
ค.  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
ง.  แพว มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ แก้ว

10. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกพยางค์
ก. ไฟดับ          ข. อำลา         ค. หมูอ้วน          ง. ข้อสอบ

11. ข้อใดหมายถึงคำครุ
ก.  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว            ข.  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
ค.  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว              ง.  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น

12. ข้อใดเป็นคำลหุทุกคำ
ก.  ปิติ  สงสาร            ข.  ปะทุ  มะละ
ค.  สละ  กระโดด        ง.  ก็  น้ำตา

13. ข้อใดเป็นการออกเสียงแบบไม่เน้นพยางค์แรก
ก.  กราบพระ            ข.  ธนาคาร
ค.  ปราบปราม            ง.  ปาดเหงื่อ

14. ข้อใดเป็นการออกเสียงคำว่า “ มาก ” เพื่อเน้นเสียง
ก.  คุณไปกับคุณมากด้วยหรือ
ข.  เธอทำกับข้าวอร่อยมาก
ค.  มากมายแบบนี้คงกินไม่หมด
ง.  ฉันมีกระเป๋ามากแบบ

15. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงมากกว่า 2 คำ
ก.  สวัสดี  สัตย์  ปรารถนา  มิตร
ข.  สุข  สงค์  ปราชญ์  ถนอม
ค.  เศรษฐี  หลบ กลบ  มลาย
ง.  สร้อย  ยุทธ  ลลาย พระ

16. คำราชาศัพท์ในข้อใด แปลความหมายผิด
ก.  ดำริ = ความคิด            ข. โอวาท = คำสอน
ค.  อนุเคราะห์ =  ช่วยเหลือ        ง.  เสด็จ = เดิน

17.  คำในข้อใดใช้ สระลดรูป
ก. คลอง        ข. เทอม        ค. พร        ง. แกะ

18. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
ก.  มา ออกเสียง สามัญ            ข.  นะ ออกเสียง ตรี
ค.  คะ ออกเสียง ตรี            ง.  ซิ ออกเสียงโท

19. ข้อใดเป็นคำสนธิ
ก.  สิงหาคม        ข.  กิจการ    ค.  วารสาร    ง.  ราชวัง

20. ข้อใดกล่าวถึงคำมูลได้ถูกต้อง
ก.  คำมูล ไม่ได้เกิดจากการรวมคำใดๆ
ข.  คำมูล จะต้องมี 2 พยางค์ขึ้นไป
ค.  ตลก ไม่ใช่คำมูล
ง.  ใน 1 คำมูลจะต้องมีความหมายทุกพยางค์

21. ข้อใดเป็นคำซ้ำ
ก. ไวไว        ข. นานา     ค. จะจะ        ง. เรื่อยเรื่อย

22. ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
ก.  บ้านเรือน  มืดค่ำ  มองเห็น        ข.  ชั่วดี  ทาทายัง ถี่ห่าง
ค.  หักโหม  เฮฮา  ไปไหน        ง.  แข็งแรง คุณค่า ขายของ

23. “คำที่เกิดจากการเอาคำ 2 คำที่มีความหมายต่างกันมารวมกัน เพื่อให้เกิดความหมายใหม่ โดยมีเค้าความหมายเดิม ’’ หมายถึงข้อใด
ก.  คำซ้อน        ข.  คำซ้ำ         ค.  คำประสม        ง.  คำสนธิ

24.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด ไม่ใช่คำประสม
ก.  เขาชูกำปั้นหรา            ข.  เรามีหลักการร่วมกัน
ค.  เขากำมือหล่อนแน่น             ง.  หลังคาบ้านเธอสวยจัง

25. ข้อใดคือโครงสร้างของคำประสมแบบ คำนาม + คำวิเศษณ์
ก.  พ่อตา        ข.  ลูกเลี้ยง        ค.  ถือดี        ง.  ทองแดง

26. ข้อใดกล่าวถึงคำสมาสผิด
ก.  เอาคำบาลี – สันสกฤตมารวมกั
ข.  เอาคำขยายวางหน้าคำนาม
ค.  เวลาอ่านต้องใส่สระ อำ เพื่อแผลงคำ
ง.  ห้ามใส่การันต์ระหว่างคำ

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่นี

bar:
ขอบคุณหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

bar:
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ม.6 สายปราบปราม


1.           ความสุขของมนุษย์คือข้อใด 

              1.         ความร่ำรวย 

              2.         มีบริวารคอยรับใช้ 

              3.         ความหลุดพ้นจากกิเลส 

              4.         การบริจาคทรัพย์ 

2.           จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด 

              1.         จิตฟุ้งซ่าน 

              2.         เมื่อจิตถูกบีบคั้น 

              3.         เมื่อจิตใจสบาย 

              4.         เมื่อควบคุมจิตได้ 

3.           วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด  ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง   “ ความรักและสันติ”

              1.         วันวิสาขบูชา 

              2.         วันมาฆบูชา 

              3.         วันอาสาฬหบูชา 

              4.         วันเข้าพรรษา 

4.           คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด 

              1.         เมตตา 

              2.         กรุณา 

              3.         เสียสละ 

              4.         มีวินัย 

5.           การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย  ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็นหลักปฏิบัติ 

              1.         มีวินัย                                       3.         ซื่อสัตย์สุจริต 

              2.         กตัญญูกตเวที                          4.         ความรับผิดชอบ   

6.           ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา 

              1.         ห้ามฆ่าสัตว์ 

              2.         ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น 

              3.         ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก 

              4.         ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน  1  คน 

7.           หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า  “ โลกบาล”

              1.         ขันติ – โสรัจจะ 

              2.         หิริ – โอตัปปะ 

              3.         ฉันทะ – วิริยะ 

              4.         เมตตา – กรุณา 

8.           การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง 

              1.         ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน 

              2.         สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน 

              3.         สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

              4.         ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง 

9.           ทำไมจึงกล่าวว่า “ การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม”

              1.         เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย 

              2.         เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน 

              3.         เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน 

              4.         เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน 

10.         “ มหาสมุทรที่กว้างใหญ่  แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง”  คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด 

              1.         ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

              2.         ความเป็นผู้ว่าง่าย 

              3.         ความอดทน 

              4.         การพบปะสมณะ 

11.         การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ  ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้  มากที่สุด 

              1.         สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 

              2.         สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 

              3.         ความอดทน 

              4.         การพบปะสมณะ 

12.         ตามหลักพุทธศาสนา  สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น  3  เรียกว่า  ไตรลักษณ์  ได้แก่อะไร 

              1.         สุขเวทนา   ทุกเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา 

              2.         เวทนา    สัญญา    สังขาร 

              3.         วิญญาณ    กุศล   อกุศล 

              4.         อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตตา 

13.         ตามหลักพุทธศาสนา  เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร 

              1.         ตัณหา  3   ได้แก่   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา 

              2.         กิเลส   2   คือ   กิเลสกาม   และวัตถุกาม 

              3.         ขันธ์  3   คือ   เวทนา   สัญญา   และสังขาร 

              4.         มิจฉาทิฏฐิ   พยาบาท   และอกุศลกรรม 

14.         ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีกได้แก่ศีลอะไร 

              1.         ศีลมหาสนิท                                       

              2.         ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป 

              3.         ศีลล้างบาป                           

              4.         ศีลบรรพชาหรือศีลบวช 

15.         ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ 

              1.         ทาน   ศีล   บริจาค 

              2.         มัทวะ   ตบะ   อักโกธะ 

              3.         อาชวะ   อวิโรธนะ   ขันติ 

              4.         สมณทัสสนะ    โสวจตัสสตา   คารวะ 

16.         หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก  หมายความว่าอย่างไร 

              1.         หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่ 

              2.         หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ 

              3.         หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล 

              4.         หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า  “ ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา”

17.         ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู 

              1.         สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

              2.         ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน 

              3.         ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ 

              4.         หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง 

18.         ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่  หลักในกุศลธรรมบท  10  ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้น
ได้ดีที่สุด 

              1.         เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ 

              2.         เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

              3.         เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น 

              4.         เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต 

19.         ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา  ยกเว้น  ข้อใด 

              1.         ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ 

              2.         ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต 

              3.         ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

              4.         ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

20.         ประชาชนขาดธรรมข้อใด  ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด 

              1.         สัมมาวาจา 

              2.         สัมมาสมาธิ 

              3.         สัมมาอาชีวะ 

              4.         สัมมาวายามะ 

21.         “ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง”  คำกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา 

              1.         อนัตตลักษณะ 

              2.         ทุกขลักษณะ 

              3.         สามัญลักษณะ 

              4.         อนิจจลักษณะ 

22.         สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเองไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด 

              1.         ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

              2.         ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

              3.         อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก 

              4.         ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

23.         ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ 

              1.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย 

              2.         พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต 

              3.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน  รับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 

              4.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้  ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรือฝังให้เป็นที่เรียบร้อย 

24.         “ การกระทำความชั่ว  การทำแต่ความดี  การชำระจิตใจให้ผ่องใส”  ตรง กับหลักคำสอนในข้อใด 

              1.         ทาน    ศีล    ภาวนา 

              2.         ศีล   สมาธิ   ปัญญา 

              3.         อโลภะ   อโทสะ   อโมหะ 

              4.         กายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรม 

25.         จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด 

              1.         สติสัมปชัญญธรรม 

              2.         กตัญญูกตเวทิตาธรรม 

              3.         หิริโอตตัปปธรรม 

              4.         อัปปมาทธรรม 

26.         เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา 

              1.         ความกลัว 

              2.         ความไม่รู้ 

              3.         สภาพทางภูมิศาสตร์ 

              4.         อิทธิพลของบุคคลสำคัญ 

27.         ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ  10  นั้น  ข้อใดเป็นผลโดยตรง 

              1.         บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ 

              2.         น่าเคารพนับถือ 

              3.         คิดดี   พูดดี   ทำดี 

              4.         สุขกาย   สบายใจ 

28.         มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด  คือข้อใด 

              1.         อวิชชา 

              2.         ความกลัว 

              3.         ความจงรักภักดี   

       4.         อิทธิพลของผู้นำ 

29.         ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์  คืออะไร 

              1.         ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา 

              2.         ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 

              3.         ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด 

              4.         การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ 

30.         ในทางจริยศาสตร์  “มโนธรรม”   หมายถึงข้อใด 

              1.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว   ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม 

              2.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว   ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 

              3.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว    ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก 

              4.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว    ที่ได้รับมาจากสังคม 

31.         มโนสุจริต  คือข้อใด 

              1.         ไม่โลภ 

              2.         ไม่พยาบาท 

              3.         เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม         

              4.         ถูกทุกข้อ 

32.         ท่านคิดว่าอาภรณ์หรือเครื่องประดับที่มีค่ามากที่สุดของข้าราชการตำรวจอยู่  ที่ใด 

              1.         ความมีวินัย 

              2.         มียศสูง  มีบริวารมาก 

              3.         มีความรับผิดชอบ 

              4.         เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

33.         “ หากกล่าวโดยกว้างๆ  แล้ว  จุดมุ่งหมายของศาสนาอยู่ที่การแก้ปัญหา  สากลของมนุษย์”  ปัญหาเช่นใดเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสากลของมนุษย์ 

              1.         ปัญหาสงครามและสันติภาพ 

              2.         ปัญหาความยากจนและอาชญากรรม 

              3.         ปัญหาความสุข  ความทุกข์  ความดี   ความชั่ว  บุญบาปคืออะไร  ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ 

              4.         ปัญหาเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคม 

34.         ข้อใดจัดเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของบุตรในการบำรุงบิดามารดา 

              1.         ดูแลให้ท่านเป็นสุข 

              2.         ประพฤติตนเป็นคนดี 

              3.         ช่วยเหลือการงานของท่าน 

              4.         เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน 

35.         “ กาลามสูตร”   เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

              1.         การรู้จักต้อนรับแขก 

              2.         การศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง 

              3.         การไม่ปลงใจเชื่อในสิ่งใดง่ายๆ 

              4.         การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง 

36.         พฤติกรรมต่อไปนี้  ข้อใดคือความลำเอียงอันเนื่องมาจาก  “ ฉันทาคติ”

              1.         ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับผู้มาติดต่อข้าราชการ  เพราะบุคคลผู้นั้น บริจาคเงินให้แก่ทางราชการเป็นจำนวนมาก 

              2.         ปล่อยตัวผู้ต้องกา  เนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลจะลอบทำร้าย 

              3.         จับผู้มีอิทธิพล  เพราะไม่ชอบหน้าเป็นการส่วนตัว 

              4.         จับผู้ต้องหาทั้งๆ  ที่ยังมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ 

37.         จงเรียงลำดับวันของพระพุทธศาสนา  นับตั้งแต่ต้นปีให้ถูกต้อง 

              1.         วันวิสาขบูชา    วันอาสาฬหบูชา     วันเข้าพรรษา    วันมาฆบูชา 

              2.         วันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา    วันอาสาฬหบูชา      วันเข้าพรรษา 

              3.         วันวิสาขบูชา    วันมาฆบูชา     วันเข้าพรรษา    วันอาสาฬหบูชา 

              4.         วันเข้าพรรษา     วันอาสาฬหบูชา    วันมาฆบูชา    วันวิสาขบูชา

38.         ข้อใดจัดเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

              1.         การบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

              2.         การหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 

              3.         การละเว้นความชั่วทั้งปวง 

              4.         การตั้งมั่นอยู่ในการทำความดี 

39.         ดินแดนชมพูทวีปในสมัยโบราณนั้น  ในปัจจุบันคือดินแดนประเทศอะไร 

              1.         เนปาล                                                 

              2.         ปากีสถาน 

              3.         อินเดีย                                                 

              4.         รวมทั้งสามประเทศ 

40.         ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า  ลัทธิต่างจากศาสนา 

              1.         ไม่มีผู้ก่อตั้ง 

              2.         ไม่มีพิธีกรรม 

              3.         ไม่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์ 

              4.         ไม่มีคำสั่งสอนเรื่องศีลธรรม

http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=5490

bar:
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สอบตำรวจสาย ปราบปราม ม.6


 
1.       การเรียนรู้เทคโนโลยี  มีความสำคัญอย่างไร
ก.  เป็นความรู้พื้นฐาน
ข.  ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค.  นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง.  ข้อ  ก.  และ  ค ถูก2.       ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
ก.  ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ข.  เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
ค.  นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง.  ข้อ ก และ ค. ถูก3.       ข้อใดเป็นสารสนเทศ
ก.   เกรดเฉลี่ย
ข.  เสียงนกชนิดต่างๆ
ค.  คะแนนสอบของนักเรียน
ง.  ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน4.       การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
ก.  การแสดงผล
ข.  การประมวลผล
ค.  การสื่อสารและเครือข่าย
ง.   การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล


5.       ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
ก.  การคิดเกรดเฉลี่ย
ข.  การประมวลและเครือข่าย
ค.  การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
ง.  การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง6.       อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
ก.  ลำโพง
ข.  จอภาพ
ค.  เครื่องพิมพ์
ง.  ถูกทุกข้อ7.       การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกาสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้นข้อใด
ก.  การเรียนผ่านดาวเทียม
ข.  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ค.  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ง.  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์8.       ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
ก.  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข.  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ค.  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ง.  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์9.       การประมวลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
ก.  ได้ข้อมูลใหม่
ข.  ใช้ในการตัดสินใจ
ค.   ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ง.    ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร10.    ข้อใด ไม่ใช่  ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
ก.   เมาส์  จอภาพ
ข.  แป้นพิมพ์  เครื่องพิมพ์
ค.  สแกนเนอร์   แป้นพิมพ์
ง.   กล้องดิจิทัล   เครื่องถ่ายเอกสาร11.    บุคลกรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
ก.  เป็นผู้ใช้งาน
ข.  จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค.  เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ง.   ถูกทุกข้อ12.    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน  คือข้อใด
ก.   การใช้  e-learning
ข.   การชำระภาษีออนไลน์
ค.   ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ง.   การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง13.    ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ก.  การส่งธนาณัติ
ข.  การติดป้ายโฆษณา
ค.  การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ง.   การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก14.    ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.  เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน
ข.  ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ค.  ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ง.  นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power  Point15.    หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร
ก.  เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ
ข.  ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ค.  ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
ง.   เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก16.    เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
ก.  การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
ข.  การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค.  การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ง.  การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน17.    การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด  ต่าง จากพวก
ก.  สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์                                         
ข.  เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค.  การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม                       
ง.  รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www. yahoo.com18.    ข้อใด ไม่ใช่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
ก.  การใช้  e-learning
ข.  ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
ค.  จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
ง.  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Power  Point19.    การค้นตำแหน่งด้วยระบบ  GPS  มีลักษณะอย่างไร
ก.  ใช้สัญญาณวิทยุ
ข.   ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
ค.  ใช้สัญญาณโทรศัพท์
ง.   ใช้สัญญาดาวเทียม20.    ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง  ต่าง  จากพวก
ก.  ฟังเพลง
ข.  ชมภาพยนตร์
ค.  เล่นเกมออนไลน์
ง.  ร้องเพลงคาราโอเกะ21.    ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
ก.  โมเด็ม
ข.  จอภาพ
ค.  แป้นพิมพ์
ง.  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์22.    อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
ก.  ลำโพง
ข.  แป้นพิมพ์
ค.   สแกนเนอร์
ง.   จอภาพแบบสัมผัส23.    ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก.  แป้นพิมพ์  ลำโพง  เมาส์
ข.  สแกนเนอร์  ไมโครโฟน  จอภาพ
ค.  กล้องดิจิทัล  ไมโครโฟน  แป้นพิมพ์
ง.  กล้องดิจิทัล  สแกนเนอร์  ไมโครโฟน24.    ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
ก.  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
ข.  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค.   แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
ง.   ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน25.    ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. Pentium
ข.  Celeron
ค.  AMD
ง.  ถูกทุกข้อ26.    วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
ก.  หน่วยรับข้อมูล
ข.  อุปกรณ์แสดงผล
ค.  หน่วยความจำหลัก
ง.  หน่วยประมวลผลกลาง27.    หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก.  2  ประเภท  ได้แก่  ROM   และ  RAM
ข.  3  ประเภท  ได้แก่  ROM  RAM  CMOS
ค.  2  ประเภท   ได้แก่  Static  และ  Dynamic  RAM
ง.  ข้อ ก.  และ  ค.  ถูก28.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
ก.  หน่วยความจำชั่วคราว
ข.  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
ค.  ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
ง.   เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป29.    หน่วยความจำในข้อใด  บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
ก.  หน่วยความจำรอม
ข.  หน่วยความจำแรม
ค.  หน่วยความจำซีมอส
ง.  หน่วยความจำชั่วคราว30.    จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
ก.  อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ข.  อุปกรณ์แสดงผล
ค.  อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
ง.  อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน

http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=5539&page=e&

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป